Missie + visie

Hier staan we voor

Onze school wil een onderwijssituatie scheppen, die het onze leerlingen mogelijk maakt een eigen ontwikkelingsproces te doorlopen in alle aspecten van hun groei en binnen hun mogelijkheden.

Wij willen onze speciale leerlingen een klimaat bieden waarin veiligheid, vertrouwen en respect de basis vormen.

Het welbevinden is een belangrijke voorwaarde.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school komen, veel leren, plezier hebben in het leren, vriendelijk met elkaar omgaan en positief over zichzelf en hun mogelijkheden denken.

Contact met ouders is hierbij van wezenlijk belang.

Uitgangspunten 

Bij het verwezenlijken van deze visie horen de volgende uitgangspunten:

  • We hebben een open houding voor kinderen en ouders van iedere geloofsovertuiging of nationaliteit, die respectvol omgaan met de katholieke identiteit van de school,
  • We investeren actief in het versterken van zelfvertrouwen en het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
  • In onze school staat de leerlingenzorg centraal. Dit komt tot uiting in het volgen van leerlingen middels toetsing, onderzoek, observatie en besprekingen. Dit resulteert in het opzetten en uitvoeren van ontwikkelingsperspectiefplannen en groepsplannen
  • We hechten aan goede communicatie en goed overleg met ouders over de ontwikkeling en begeleiding van hun kind,
  • Er is bijzondere aandacht voor een goed samenwerkend team, waarin mensen elkaar in hun werk ondersteunen een open houding hebben om met en van elkaar leren,
  • Er is steeds een onderzoekende houding naar de mogelijkheid of een leerling, eventueel met ambulante begeleiding, het onderwijs weer op de reguliere school kan volgen.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN