Ouderparticipatie

Oudercommissie

Aan de Carolusschool is een oudercommissie (OC) verbonden, die samenwerkt met de school in het belang van de kinderen. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de school. Per schooljaar vraagt de oudercommissie een vrijwillige ouderbijdrage voor bestrijding van kosten voor activiteiten in het belang van de kinderen.

Doelstelling OC

De doelstelling van de oudercommissie is de belangen te behartigen van alle ouders van wie de kinderen onderwijs ontvangen op SBO Carolusschool.De oudercommissie stelt zich ten doel de kinderen van SBO Carolus een extra plezierige schooltijd te bezorgen.

Zij adviseert aan en treedt in overleg met de directie van de school, het onderwijsteam en andere personen en instanties voor zover dit nodig is. De OC helpt bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, sportdag, maar bijvoorbeeld ook door het uitdelen van een versnapering of drankje tijdens een (spontane) schoolactiviteit.

Verder helpt ze met het versieren van de school rondom de feestdagen en de thema´s van de school. Daarnaast wordt hulp van de OC ingeschakeld, wanneer er tijdens een informatie- of thema-avond koffie en thee geschonken moet worden.

Vergaderingen OC

De oudervereniging vergadert een aantal keer per jaar.

In de jaarvergadering van de OC stellen de leden van de commissie de contributiebedragen en het jaarverslag vast. De OC legt dan ook verantwoording af over de besteding van de financiële middelen en bespreekt de georganiseerde activiteiten. De oudercommissie is te bereiken via ouderraad.carolusschool@spog.nl en/of via ellen.vanderheijden@spog.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school in Nederland heeft ook de Carolusschool een eigen medezeggenschapsraad (MR).

In die raad zitten twee ouders en twee leerkrachten, die ieder gekozen zijn door en uit hun eigen achterban.

De MR adviseert de directie van de school gevraagd en ongevraagd over het beleid dat de school voert. Op deze manier denken de leden van de MR namens en ouders en teamleden mee over het beleid van de school.

In het reglement van de MR is vastgelegd op welke punten zij adviesrecht heeft en op welke punt de directie de instemming van de MR nodig heeft. Eén van de MR-leden heeft als taak het contact met de ouderraad te onderhouden.

Waar de MR het vooral over beleid heeft en een soort denktank voor de directie kan zijn, is de ouderraad vooral op het uitvoeren van activiteiten gericht en is ze een helpende hand voor het team van leerkrachten.

De MR vergadert een aantal keer per jaar op school. De bijeenkomsten zijn openbaar.

 

De MR is de bereiken via medezeggenschapsraadsbocarolus@spog.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een deel van het beleid van de school wordt bepaald door het bestuur (SPOG). Dit centrale beleid geldt over het algemeen voor alle onder haar gezag staande Groesbeekse scholen.

Het bestuur vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om advies of – bij bepaalde onderwerpen – om instemming. De leden van de GMR kunnen ook op eigen initiatief het bestuur over het voorgenomen en gevoerde beleid adviseren.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN