Ouderparticipatie

Oudercommissie

Aan de Carolusschool is een oudercommissie (OC) verbonden, die samenwerkt met de school in het belang van de kinderen. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de school. Per schooljaar vraagt de oudercommissie een vrijwillige ouderbijdrage voor bestrijding van kosten voor activiteiten in het belang van de kinderen.

In de jaarplanning treft u een lijstje met namen aan van de ouders die de leiding van de oudercommissie vormen. Alle activiteiten die zij ondersteunen vindt u ook in deze jaarplanning terug.

Doelstelling OC

De doelstelling van de oudercommissie is de belangen te behartigen van alle ouders van wie de kinderen onderwijs ontvangen op SBO Carolusschool.

De oudercommissie stelt zich ten doel de kinderen van SBO Carolus een extra plezierige schooltijd te bezorgen.

Zij adviseert aan en treedt in overleg met de directie van de school, het onderwijsteam en andere personen en instanties voor zover dit nodig is. De OC helpt bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, sportdag, maar bijvoorbeeld ook door het uitdelen van een versnapering of drankje tijdens een (spontane) schoolactiviteit.

Verder helpt ze met het versieren van de school rondom de feestdagen en de thema´s van de school. Daarnaast wordt hulp van de OC ingeschakeld, wanneer er tijdens een informatie- of thema-avond koffie en thee geschonken moet worden.

Tot slot kunnen de ouders van de OC diverse hand- en spandiensten verrichten.

Vergaderingen OC

De oudervereniging vergadert ongeveer acht keer per jaar in aanwezigheid van twee teamleden. Regelmatig is een ouderlid van de MR aanwezig. Op deze manier worden de georganiseerde activiteiten optimaal afgestemd op het schoolprogramma. De vergaderingen zijn openbaar en worden op school ehouden. De data staan in de jaarplanning.

In de jaarvergadering van de OC stellen de leden van de commissie de contributiebedragen en het jaarverslag vast. De OC legt dan ook verantwoording af over de besteding van de financiële middelen en bespreekt de georganiseerde activiteiten.

Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school in Nederland heeft ook de Carolusschool een eigen medezeggenschapsraad (MR).

In die raad zitten twee ouders en twee leerkrachten, die ieder gekozen zijn door en uit hun eigen achterban.

De MR adviseert de directie van de school gevraagd en ongevraagd over het beleid dat de school voert. Op deze manier denken de leden van de MR namens en ouders en teamleden mee over het beleid van de school.

In het reglement van de MR is vastgelegd op welke punten zij adviesrecht heeft en op welke punt de directie de instemming van de MR nodig heeft. Eén van de MR-leden heeft als taak het contact met de ouderraad te onderhouden.

Waar de MR het vooral over beleid heeft en een soort denktank voor de directie kan zijn, is de ouderraad vooral op het uitvoeren van activiteiten gericht en is ze een helpende hand voor het team van leerkrachten. De MR vergadert vijf maal per jaar op school. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een flink deel van het beleid van de school wordt bepaald door het bestuur (SPOG). Dit centrale beleid geldt over het algemeen voor alle onder haar gezag staande Groesbeekse scholen.

Het bestuur vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om advies of – bij bepaalde onderwerpen – om instemming. De leden van de GMR kunnen ook op eigen initiatief het bestuur over het voorgenomen en gevoerde beleid adviseren.

De GMR vergadert vijf maal per jaar. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Voor de namen van de (G)MR-leden en de vergaderdata verwijzen we u naar de jaarplanning

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool Carolus
Webdesign door F-Graphics