Schoolinformatie

Onderwijsklimaat

Leerbehoefte centraal

Ieder mens is uniek. Ondanks de individuele verschillen loopt er in de benadering van leerlingen een rode draad door de school. In die benadering staan ook bij het onderwijs zelf structuur, veiligheid, vertrouwen en respect centraal.

Op school denken we steeds na over de wijze waarop we de kinderen een goed onderwijsaanbod kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat we in gesprek blijven over de beste benadering.

Er is een verscheidenheid aan manieren waarop wij met onze leerlingen en de leerstof omgaan. De school komt tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling door planmatig te handelen. Iedere leerling maakt een eigen, individuele leerontwikkeling door.

In samenhang met het te verwachten perspectief van de leerling brengt het leerlingvolgsysteem die ontwikkeling in kaart en kan de begeleiding zo nodig tijdig bijgesteld worden. Op deze wijze proberen we het maximale met iedere leerling te bereiken.

Op de Carolusschool is er een goed evenwicht tussen de leervakken, de creatieve ontwikkeling en sociaal-emotionele vorming van de leerlingen.

Waar staat de school voor?

Het onderwijs op de Carolusschool kenmerkt zich door:

 • een prettige leeromgeving, waarin ieder kind ruimte geboden wordt zich maximaal te ontplooien,
 • een doorlopend ontwikkelingsproces van ieder kind in alle aspecten van zijn ontwikkeling,
 • aanpassingen aan de individuele behoeften en mogelijkheden van de leerling in een klassenmanagement, dat is afgestemd op de doelgroep,
 • de groepsmentor als centrale figuur in de begeleiding van kinderen. Hij biedt ondersteuning, uitdaging en een didactische aanpak die gekenmerkt wordt door structuur, interactieve instructie en waar nodig aangepaste leerlijnen,
 • kleinere groepen en extra ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld logopedie, maatschappelijk werk, fysiotherapie en individuele gesprekjes.

Pedagogisch klimaat

We zijn er voor de kinderen

De Carolusschool is van oorsprong een katholieke school die open staat voor alle kinderen, ook wanneer zij zijn opgevoed vanuit een andere geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Het pedagogisch klimaat op onze school kenmerkt zich door

 • een klimaat waarin veiligheid, vertrouwen en respect de basis vormen,
 • een zorgzaam met elkaar omgaan,
 • een goede luisterhouding,
 • een blijvend investeren in goed en gewenst gedrag,
 • het elkaar op de hoogte houden van het wel en wee van de kinderen,
 • het hanteren van duidelijke regels die bijdragen aan een goede sfeer.

We doen het allemaal samen

In de omgang met kinderen en volwassenen willen we zorgvuldig handelen. We willen elkaar met respect benaderen. We denken na over de wijze waarop contacten het beste kunnen verlopen.

De opvoedingssituatie vraagt in de omgang met elkaar om heldere doelen. Het team van de Carolusschool is zich hierbij bewust van de voortdurende veranderingen, die niet alleen op individueel niveau kunnen plaatsvinden maar ook door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen worden veroorzaakt.

Binnen deze contexten streeft de Carolusschool naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Dit klimaat komt ten goede aan het welbevinden van de leerlingen, het personeel en de ouders.

Iedereen die werkzaamheden verricht voor de Carolusschool, onderwijs volgt of anderszins deel uitmaakt van onze gemeenschap wordt geacht zich te onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag.

De Carolusschool neemt preventieve en curatieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Onder ongewenst gedrag wordt elke vorm van (seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of geweld verstaan.

De school informeert personeel en ouders over het beleidsplan en de protocollen. De leerkrachten bespreken de gedragsregels regelmatig met de leerlingen. Om het gewenste leer- en pedagogische klimaat te behouden bieden we iedere leerling de noodzakelijke zorg en aandacht op maat aan.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN