Verzuimbeleid

Verzuimbeleid Stichting Primair Onderwijs Groesbeek  

 

Leerplicht
Leerplicht geldt in Nederland voor kinderen vanaf 5 jaar. Niettemin verwachten wij van ouders van leerlingen die jonger zijn dan 5 jaar en gebruik maken van ons onderwijs dat zij zich commiteren aan de lestijden en de regels van de school die gelden voor alle leerlingen. Dit in het belang de ontwikkeling van uw kind en ons onderwijs.
 

Verlof onder lestijd 

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (zie hieronder), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt. 

 

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien: 

 • het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan, 
 • het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en 
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële vakanties mogelijk is  
 • een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan 

 

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof: 

 • eenmaal per schooljaar worden verleend 
 • niet langer duren dan 10 schooldagen 
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.  

 

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij: 

 • verhuisverlof 
 • familieomstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, ernstige ziekte ouders, overlijden 
 • andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen 

 

 

Streng toezicht op de leerplicht 

Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. De dag voor en na vakanties en lange weekenden is er verzuimcheck van leerplicht.  

De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. 

Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet.
Hoewel leerplicht bij ongeoorloofd verzuim van 4-jarigen wél op de hoogte wordt gesteld zal een boete achterwege blijven.
 

 

Leerplichtambtenaren voor Stichting Primair Onderwijs Groesbeek:  

Dhr. W. van Wamel 

Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken op SBO Carolus? 

 • Als een leerling zonder bericht afwezig is, belt de leerkracht naar huis om te informeren wat er aan de hand is.  
 • Als er niemand thuis is en niet achterhaald kan worden wat er aan de hand is, wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. 
 • Als een leerling te vaak te laat komt, zal de leerkracht daarover met de ouders in gesprek gaan. Als het niet verbetert, zal de directie u op gesprek vragen. Wil het daarna nog niet verbeteren, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

 

Ziek kind afmelden 

Als uw kind ziek is, wilt u het dan voor 8.30 uur afmelden, zodat de les niet gestoord hoeft te worden. Frequent ziek zijn kan een reden zijn om te melden bij de schoolarts en/of leerplichtambtenaar. Bij weigering moet dit gemeld worden aan leerplicht. Ouders worden hiervoor opgeroepen. 

Ziek kind afmelden

Als uw kind ziek is, wilt u het dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur afmelden. Frequent ziek zijn kan een reden zijn om te melden bij de schoolarts en/of leerplichtambtenaar. Bij weigering moet dit gemeld worden aan leerplicht. Ouders worden hiervoor opgeroepen.

Verlof Aanvragen:

U kunt een verlofaanvraag doen in Social Schools (nog niet beschikbaar op telefoon) of door een verlofaanvraag schriftelijk in te dienen. U vind het formulier door op onderstaande link te klikken.

Verlof_aanvraag_door_ouders_Carolus

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN