Zorg en begeleiding

Afstemming en Begeleiding

Will Meijer

Afstemmingscoördinator (AC) – voorheen: intern begeleider (IB) –

De AC’er als spil binnen dezorgstructuur

Will Meijer is op onze school als afstemmingscoördinator (AC’er), voorheen intern begeleider (IB’er), aangesteld. Ze heeft onder andere als taak de hulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben te coördineren. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden vindt bij een groot aantal taken nauw overleg met de orthopedagoog plaats (zorgteam). Daarnaast is zij lid van het Schoolmanagementteam.

Een aantal van de coördinerende taken zijn:

 • coördineren van alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg,
 • opstellen van procedures en richtlijnen,
 • coördineren van het opstellen en bijstellen van ontwikkelingsperspectieven,
 • coördineren van de instroom van nieuwe leerlingen,
 • coördineren van diagnostisch onderzoek en mogelijke vervolgstappen,
 • voorbereiden en soms ook voorzitten van zorgbesprekingen, leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen.

Verder heeft de AC’er begeleidende taken zoals:

 • vormgeven van onderwijskundig beleid in samenwerking met de directie (ontwikkelen, uitvoeren en evalueren),
 • aansturen van veranderingen,
 • bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opbrengsten,
 • begeleiden van leerkrachten.

Ook zal ze zich bezig houden met innoverende taken zoals:

 • stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg,
 • implementeren en borgen van ingezette ontwikkelingen,
 • analyseren van de tussen- en eindopbrengsten op didactisch en sociaal emotioneel gebied,
 • het opstellen van het zorgplan.

Voor de ouders is de groepsmentor van het kind altijd het eerste aanspreekpunt. Als er zorgen zijn over een kind kan de afstemmingscoördinator betrokken worden bij de gesprekken met de ouders. De AC’er heeft de coördinatie over alle interne hulp aan kinderen en is de contactpersoon voor externe hulpverleningsinstanties.

Orthopedagogie

Voor je kind wil je toch het beste

Voor de kinderen van onze school is alleen didactische deskundigheid niet meer voldoende om leerlingen op deelname aan de maatschappij voor te bereiden. Van leerkrachten wordt dan ook verwacht dat ze oog hebben voor de manier waarop leerlingen worden opgevoed, opgroeien, leren en zich ontplooien.

Onze orthopedagoog kan hierbij helpen. Zij is wetenschappelijk geschoold en heeft in haar praktijk veel expertise opgebouwd als het om leerlingen gaat. Zij kan nagaan hoe het komt dat een kind bepaald gedrag vertoont en is goed op de hoogte van de normale en verstoorde ontwikkeling van kinderen.

Ons onderwijs richt zich in het bijzonder op leerlingen met verschillende onderwijs- en zorgbehoeften. De orthopedagoog weet als gedragswetenschapper wat er moet gebeuren om leerlingen tot bloei te laten komen. Leerkrachten, directie en schoolbestuur maken graag gebruik van haar kennis, vaardigheden en houding. Daarbij kiezen we steeds voor een positieve insteek, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden, talenten en perspectieven van kinderen.

De werkzaamheden van onze orthopedagoog liggen op drie terreinen.

Preventie en ondersteuning

De orthopedagoog kan de groepsmentoren van dienst zijn, bijvoorbeeld door feedback te geven op de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht, of door het team te leren hoe het effectieve leerlingbesprekingen kan voeren. Ook weet de orthopedagoog hoe je een goed en veilig klassenklimaat creëert en wat instructie effectief maakt. Zij kan het team ondersteunen bij de inrichting van het onderwijs en bij pogingen om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van alle leerlingen.

Daarnaast kan zij als gedragswetenschapper leerkrachten en ouders meer vertellen over zaken die met de ontwikkeling van kinderen te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst, pesten, hoogbegaafdheid of ADHD.

Diagnostiek en behandeling

Lukt het met een leerling wat minder, dan kan de orthopedagoog nagaan hoe dat komt. Zij zoekt samen met de leerling, leerkracht en ouders uit wat er aan de hand is waardoor het op school niet zo goed gaat. Vervolgens wordt bekeken wat het kind aan ondersteuning, begeleiding of zorg nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De orthopedagoog is bevoegd om intelligentieonderzoek en andersoortige onderzoeken te doen. Deze onderzoeken hebben vooral een signalerende functie.

Overigens kunnen alle scholen van onze stichting gebuik maken van deze mogelijkheid.

Alle activiteiten vinden plaats in goed overleg met het interne zorgteam van de school, waarvan zij deel uitmaakt. Desgewenst kan de orthopedagoog ook zelf de benodigde ondersteuning, begeleiding of zorg verlenen.
In dit verband ondersteunt de orthopedagoog de leerkracht bij het schoolverlaterstraject middels diagnostiek overeenkomstig de criteria van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie).

Beleid

Voor het verzorgen van passend onderwijs komt heel wat kijken. De orthopedagoog kan de directie van de school en het schoolbestuur daarbij adviseren en ondersteunen.

Op schoolniveau is onze orthopedagoog als lid van het schoolmanagementteam een belangrijke schakel op het brede terrein van onderwijs en leerlingenzorg,

Voor het schoolbestuur en het samenwerkingsverband adviseert zij onder andere over het te voeren onderwijsbeleid en biedt zij desgewenst ondersteuning bij het maken van beleidsplannen

Logopedie

Agnes Noordik

Logopedist

Bevorderen van de communicatieve zelfredzaamheid

De bedoeling van onze logopedie

De doelstelling van de inzet van logopedie op onze school is het stimuleren van de communicatieve zelfredzaamheid, wederkerige communicatie van de kinderen onderling en hun directe omgeving.

Het stimuleren en gericht ondersteunen van het algehele taalbegrip en taalgebruik is ons primaire doel. Deze sociale en communicatief interactieve functies van taal staan daarbij centraal.

Het algemene doel van de inzet van logopedie op school is: communicatieve zelfredzaamheid en daarmee de sociale redzaamheid te bevorderen in de diverse settings.

De dagelijkse praktijk

Om bovenstaande doelstellingen van logopedie te realiseren worden kwalitatief hoge eisen gesteld aan de logopedische begeleiding.

Concreet betekent dit dat de indicatie voor logopedie wordt bepaald op basis van de individuele ontwikkelingsbehoeften door de toeleverende school en de mentor. Indien gewenst vindt overleg plaats met de AC’er en de orthopedagoog.

Het logopedische aanbod vindt plaats in een functionele context. We gaan hierbij uit van groepsgerichte begeleiding in de mentorgroep of op het leerplein.

Middels preteaching kunnen we de leerwegondersteunende doelstelling goed combineren met die van logopedie op school. Hierbij staan de luistervoorwaarden en de capaciteiten voor het verwerken van talige informatie centraal om zo de wederkerigheid in de communicatie te bevorderen.

Reflectie achteraf, ook in de zin van reteaching of verwerking, is hierbij een onmisbare werkvorm.

Bij specifiek logopedische indicatie volgt een verwijzing naar een externe logopediepraktijk.

Logopedie op school neemt elders lopende logopedische ondersteuning niet over, is aanvullend en in lijn met de eerder genoemde doelstelling en dagelijkse praktijk van school.

Schoolmaatschappelijk Werk

een onmisbare schakel tussen onderwijs en zorg

Met de meeste kinderen gaat het goed.

Op school wordt hun ontwikkeling goed gevolgd en letten we goed op het welbevinden van de leerlingen. Sommige van onze leerlingen hebben gedrag dat aan de leerkrachten, maar ook thuis aan de ouders, hoge eisen stelt. Als schoolmaatschappelijk werkster ben ik geregeld onder de indruk van het geduld en de discipline waarmee leerkrachten en ouders de kinderen blijven benaderen.

Leerkrachten horen van de kinderen en van ouders waar zij thuis of op school tegenaan lopen. Niet altijd hebben zij tijd om uitgebreid stil te staan bij opvoedkundige zaken. Dan kan SMW (schoolmaatschappelijk werk) een uitkomst bieden.

SMW ondersteunt, begeleidt en verwijst indien nodig ouders/verzorgers van leerlingen van de Carolusschool. Contacten met het SMW zijn meestal kortdurend (een tot drie gesprekken). Samen met u wordt gekeken wat helpend is voor u en uw kind.

Als SMW’er ben ik goed op de hoogte van het aanbod in hulpverleningsmogelijkheden in Groesbeek en omgeving.

Het schoolmaatschappelijk werk op de SBO Carolusschool is onderdeel van het zorgteam. Naast vragen van ouders over opvoeding of moeilijkheden thuis kan ook in het zorgteam het idee ontstaan om SMW in te zetten. Als SMW’er stem ik uiteraard af met de Intern Begeleider van school en de mentor van uw kind. Optimale afstemming voorkomt misverstanden en teleurstelling.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN